Brabant leidend in economische innovatie

3. De activerende provincie

Volt wil van Noord-Brabant een bruisende, groene provincie maken waar welzijn centraal staat. In Noord-Brabant bevinden zich sterk innovatieve, gespecialiseerde bedrijven die fors bijdragen aan de economie. Volt wil deze kracht inzetten om Noord-Brabant tot een leider te maken in groene innovatie binnen Europa.

YouTube: De activerende provincie

3.1 Duurzame economische innovatie

Recente ontwikkelingen hebben laten zien dat het steeds belangrijker wordt om te investeren in lokale producten en diensten. Volt ziet in Noord-Brabant de nieuwe motor van duurzame en economische innovatie. Door een centrale positie in te nemen in de productie en levering van producten en diensten voor de rest van Nederland, maar ook Europa, blijven we relevant. Daarnaast is er dringend behoefte aan groene initiatieven op het gebied van de energietransitie. Door beide te verenigen slaan we twee vliegen in één klap. Daarom wil Volt:

 • versterkte samenwerking met aangrenzende provincies, België, en Duitsland;
 • groene, economische innovaties stimuleren om de klimaatneutrale doelstellingen van de EU te halen;
 • innovatieve bedrijven aan duurzame, economische groeikernen toevoegen om de concurrentiepositie van de regio te verbeteren;
 • werknemers meer in de regio kunnen laten wonen en werken, waardoor pendelen minder noodzakelijk is en reisbewegingen afnemen.

3.2 Aantrekkelijk voor werknemers

Volt wil een gerichte aanpak voor het aantrekken van arbeidskrachten, maar ook voor het vasthouden van die arbeidskrachten op de lange termijn. Er moet om dit te bereiken meer geïnvesteerd worden in het verbeteren van het arbeidsklimaat in Noord-Brabant en het faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden voor elke levensfase. Volt wil daarom:

 • een focus op het MBO-onderwijs om meer vakspecialisten te kunnen opleiden;
 • gemeenten faciliteren met provinciale en EU fondsen om bruisende binnensteden te stimuleren;
 • goed onderwijs om een leven lang leren te stimuleren op elk niveau;
 • meer ontspanningsmogelijkheden voor elke levensfase, waaronder leefbare kernen in landelijke gebieden en voldoende groen voor vrijetijdsbesteding.

3.3 Energietransitie als economische impuls

Energietransitie gaat hand in hand met een gegarandeerde energietoevoer voor burgers, instanties, en bedrijven. Volt ziet hierin kansen om economische initiatieven te stimuleren, die tegelijkertijd groene innovaties en alternatieve energiebronnen mogelijk maken. Daarom willen we dat er meer budget gaat naar dergelijke initiatieven vanuit het MKB en de agrarische industrie. Volt wil samen met burgers, aanbieders en ondernemers (alternatieve) oplossingen gaan uitwerken. Daarom staat Volt voor:

 • aanjagen van economische innovaties op het gebied van, onder andere, zonne-energie, energieopslag, biobased bouwmaterialen, en vertical farming;
 • een betere, meer omvattende aanpak van het huidige capaciteitsmanagement van de netbeheerder, door samenwerking met het ministerie, netbeheerders en andere marktaanbieders;
 • bezuinigingen op het Groene Ontwikkelfonds terugdraaien of dit budget met alternatieve (EU) fondsen aanvullen;
 • stimuleren van onderzoek, onderwijs en bedrijven die maatschappelijk verschil kunnen maken.