Meer inspraak en participatie voor Brabanders

5. De slimme provincie

Volt vindt dat inspraak van burgers een essentieel onderdeel is van een goed werkende democratie. De Provincie is de plek om inspraak van burgers structureel te organiseren. Daarom wil Volt dat alle Brabanders vanaf het begin van de besluitvorming actief mee kunnen doen.

YouTube: De slimme provincie

5.1 Burgerparticipatie

Volt wil dat burgers meer inspraak en invloed kunnen uitoefenen in de Provincie. xDoor iedereen mee te laten denken in het beleid van Noord-Brabant willen we zoveel mogelijk mensen betrekken bij de besluitvorming in de Provincie. Het is daarbij ook belangrijk om vertegenwoordigers van alle lagen van de Brabantse bevolking te hebben, ook die van de toekomstige generatie. Volt wil daarom:

 • burgerfora die betrokken zijn in de provinciale besluitvorming;
 • de oprichting van een jongerenraad binnen de Provincie;
 • meer budget voor burgerinspraak in Noord-Brabant;
 • inspraak van burgers in nieuwe regiovorming en fusies van gemeenten;
 • laagdrempelige toegang tot politieke informatie zodat elke Brabander kan worden betrokken.

5.2 Democratisering

Volt wil democratie binnen Noord-Brabant in alle processen versterken en waar nodig hervormen. We willen meer samenwerking met verschillende provincies en Europa bevorderen.. Zowel inwoners van Noord-Brabant als bedrijven moeten makkelijker de weg naar de Provincie weten te vinden, ook voor zaken op Europees niveau. Daarom wil Volt:

 • informatieplicht voorafgaand aan de start van een project, waardoor Brabanders vooraf al geïnformeerd worden over veranderingen, niet achteraf;
 • gedeputeerde met ‘Europese Zaken en Samenwerking’ als portefeuille;
 • een burger-informatieplatform vanuit de Provincie dat zowel digitaal als fysiek toegankelijk is;
 • een informatiepunt voor Europese Zaken bij de Provincie;
 • transparante afspraken over toezicht op veiligheidsregio’s;
 • toezicht op gemeenten en waterschappen verbeteren.

5.3 Digitalisering en digitale infrastructuur

Volt staat voor traceerbaarheid, transparantie en uniformiteit. In Noord-Brabant ontbreekt
het hier nog soms aan. Volt wil daarom Brabanders centraal stellen in de besluitvorming over
hun data. De uitwisseling en het beheer van data moet op een ethisch en maatschappelijk
verantwoorde manier waarbij inwoners van Noord-Brabant altijd ook toegang kunnen krijgen
tot hun data. Daarom wil Volt:

 • digitale burgerinspraak mogelijk maken;
 • gedeputeerde met ‘Digitale Zaken’ als portefeuille;
 • een algoritme register op provinciaal niveau.
 • via het Interprovinciaal Overleg (IPO) digitalisering binnen de Provincie sneller op gang brengen;
 • Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) actief inzetten bij de toepassing van algoritmen door de Provincie.

1.4 Ondermijning en Bestuurlijke veiligheid

De Provincie kan een sterke rol spelen bij het tegengaan van zware criminaliteit door te faciliteren in specialistische hulp en digitale tools aan gemeenten die kwetsbaar zijn voor bestuurlijke ondermijning. Daarnaast wil Volt niet alleen de bestuurlijke veiligheid verbeteren maar ook criminele preventie onder de Brabantse jeugd uitbreiden. Volt wil daarom:

 • de Provincie in een leidende rol in de bestrijding van zware criminaliteit;
 • een actief preventiebeleid opzetten vanuit de Provincie dat voorkomt dat de jeugd afglijdt naar het criminele circuit;
 • invloed uitoefenen bij het Rijk voor een toekomstbestendige aanpak van de grote criminaliteit in Noord-Brabant;
 • Vergaande samenwerkingen aangaan tussen andere provincies en buurlanden;
 • een Europese samenwerking op het gebied van bestuurlijke veiligheid en ondermijning.